Gabinet Psychologiczny

mgr Magdalena Sobolewska

psycholog (specjalność : psychologia kliniczna), neurologopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, kinezjolog, doradca zawodowy

Dzieci, młodzież, dorośli:

Diagnoza

Dla tych, którzy potrzebują rzetelnej informacji o charakterze i nasileniu swoich problemów, a także o możliwych sposobach pracy nad nimi istnieje możliwość spotkań konsultacyjnych nastawionych na ogólną diagnozę typu problemów i określenia optymalnych form pomocy.

Proponujemy diagnozę kliniczną:

Intelektu i procesów poznawczych (uwaga, pamięć, koncentracja), zaburzeń związanych z organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, postępujących chorób mózgu.

Osobowości, temperamentu, stylu radzenia sobie ze stresem i emocjami, lęku, przystosowania społecznego, uzależnień, zaburzeń depresyjnych.

Wykonujemy także diagnozę możliwości intelektualnych oraz przyczyn problemów emocjonalnych dziecka (nerwicowych, lękowych, depresyjnych), jak również diagnozę specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

Przeprowadzamy badanie neuropsychologiczne dzieci z deficytami uwagi ( ADHD,ADD).

Ocena dojrzałości szkolnej dziecka.

Diagnoza psychologiczna i neurologopedyczna dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera, mutyzmem wybiórczym, upośledzeniem umysłowym.

Kompleksowa ocena rozwoju psychoruchowego dziecka (rozwój mowy, społeczny, poznawczy, emocjonalny, ruchowy).

Diagnoza psychologiczna funkcjonowania systemu rodzinnego w celu ustanowienia opieki nad dzieckiem oraz stwierdzenia prawidłowości jej sprawowania.

Diagnoza psychologiczna na potrzeby Komisji Do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Terapia indywidualna, rodzinna, związków

(prowadzona w języku polskim i rosyjskim, również Online)
Profesjonalna terapia dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu, borykających się z problemami osobistymi, uzależnień, z nasilonymi objawami nerwicowymi, trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich związków.

Praca z pacjentami depresyjnymi, terapia zaburzeń odżywiania (anoreksja i bulimia).

Rozwijanie poczucia własnej wartości, zachowań asertywnych. Praca ze stresem, trening relaksacyjny, ćwiczenia poprawiające koncentrację, sztuka pozytywnej autoprezentacji.

Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, z zaburzeniami w sferze emocji i zachowań.

Psychoterapia młodzieży z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, autoagresją, uzależnieniem od mediów i substancji psychoaktywnych (spotkania indywidualne oraz – jeśli istnieją wskazania – terapia rodziny)

Terapia pedagogiczna dzieci: dysleksja, dysgrafia, dysortografia.

Diagnoza i terapia psychologiczna i neurologopedyczna dzieci i młodzieży z ADHD, autyzmem, Zespołem Aspergera, mutyzmem wybiórczym, upośledzeniem umysłowym.

Diagnoza i terapia psychologiczna i logopedyczna dzieci z FAS ( Alkoholowy Zespół Płodowy)

Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczna RODZINOM osób po udarach lub z niepełnosprawnością intelektualną

Terapia psychologiczna rodzin, par i małżeństw w sytuacji kryzysu.

Terapia indywidualna z dorosłymi prowadzona jest głównie w konwencji NLP (Neurolingwistyczne Programowanie)
oraz AT (Analiza Transakcyjna),technik relaksacyjnych z wizualizacją, dramy.
W terapii dzieci i młodzieży wykorzystywane są: techniki Terapii Poznawczo- Behawioralnej, Kinezjologii Edukacyjnej, Integracji Sensorycznej, arteterapii, twórczej wizualizacji, relaks wg R .Herkerta, bajki terapeutyczne oraz Biofeedback ( GSR)
BIOFEEDBACK -to metoda stosowana w pracy ze stresem, emocjami, poprawiająca samoocenę, zdolność koncentracji i efektywność uczenia się.

Integracja Sensoryczna

Prowadzimy kompleksową diagnozę i terapię dziecka z zaburzeniami lub podejrzeniem zaburzeń integracji sensorycznej. Diagnoza rozszerzona jest o wiedzę psychologiczną i neurologopedyczną. Rodzicom udzielamy szczegółowych wskazówek do pracy z dzieckiem.

Psychotesty

Wykonujemy badania psychotechniczne:
(w języku polskim i rosyjskim)

Kierowców:

wszystkich kategorii prawa jazdy,
przedstawicieli handlowych,
instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów,
pojazdów uprzywilejowanych,
skierowanych przez policję za przekroczenie limitu punktów karnych, spowodowanie wypadku drogowego, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,
skierowanych przez lekarza.

Operatorów:

ciężkiego sprzętu budowlanego i zmechanizowanego: żurawi, dźwigów, spycharek, koparek i maszyn drogowych,
wózków widłowych,
suwnic, podnośników i platform hydraulicznych,
osób wykonujących pracę na wysokościach.

Badania psychologiczne – broń

Wykonujemy badania psychologiczne:

osób ubiegających się o pozwolenie na broń i chcących je przedłużyć (broń palna, myśliwska, sportowa)
Osób ubiegających się o pozwolenie na handel i obrót bronią, materiałami wybuchowymi oraz producentów sprzętu na potrzeby jednostek zmilitaryzowanych.
Kandydatów na objęcie stanowiska sędziego, prokuratora, kuratora sądowego.
Detektywów i kandydatów na detektywów.
Kandydatów i pracowników ochrony fizycznej, straż gminna i miejska.

Czas trwania badania – około 2,5 godzin. Wymagane dokumenty – dowód osobisty lub paszport. Na badanie należy przyjść wypoczętym, bez oznak spożycia alkoholu przez 24 godziny.


tel. 602 824 072
Giżycko, Jagiełły 6a