Szkolenia

Oferta przeznaczona jest dla instytucji, banków, administracji, indywidualnych uczestników oraz nauczycieli, pedagogów, rad pedagogicznych. Treningi umiejętności psychologicznych prowadzone są w konwencji NLP i Analizy Transakcyjnej.

Warsztaty psychologiczne: Pojedynek ze stresem

Warsztaty skierowane są do osób dorosłych, pragnących uzyskać wiedzę na temat rozpoznawania poziomu stresu oraz chcących w praktyczny sposób poznać techniki radzenia sobie z napięciem w pracy i na co dzień

Warsztaty uczą:

-Rozpoznawania symptomów stresu
-Dostarczają wiedzy na temat wpływu silnego stresu na organizm, psychikę i zachowania
-Przedstawiają nieskuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem /alkohol, narkotyki, agresja/
-Ukazują pozytywny wpływ niewielkiego stresu na samopoczucie i działanie
-Pozwalają dokonać autodiagnozy poziomu stresu w pracy i poza nią i określają indywidualną podatność na stres
-Pomagają opracować własne sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych
-Uczą pozytywnego myślenia o sobie i innych oraz radzenia sobie z frustracją i złością w sytuacjach stresogennych
-Praktycznie wykorzystują proste techniki relaksacyjne /wg Rolfa Herkerta/, wizualizację, relaks, techniki prawidłowego oddechu

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, w oparciu o aktywne techniki pracy. Dotychczas po realizacji programu uczestnicy zajęć jako korzyści wykazują: nauczenie się prostych technik rozładowania napięcia, uzyskanie wiedzy o wpływie stresu na ludzkie funkcjonowanie, uświadomienie sobie, że stres może pełnić również funkcję pozytywną, umiejętność dostrzegania pozytywnych stron w osobach i sytuacjach.

Program realizowany jest podczas 6-ciu godzin dydaktycznych

Treningi uwrażliwiające

Celem treningu jest zwiększenie wrażliwości uczestników na własne uczucia, pragnienia i potrzeby.

Treningi interpersonalne

W programie:

-Umiejętność dbania o swoje potrzeby i wyrażania przekonań
-Obrona siebie przed naciskami innych
-Rozpoznawanie własnych granic psychologicznych, ustanawianie ich i obrona
-Skuteczna odmowa
-Praca z „wewnętrznym krytykiem”
-Przyjmowanie krytyki i pochwał
-Rozwiązywanie konfliktów
-Ćwiczenia praktyczne

Warsztat: Kultura obsługi klienta

Celem warsztatu jest określenie swoich predyspozycji zawodowych oraz trudności wynikających z kontaktu z drugą osobą, poznanie podstaw komunikowania się: przekaz werbalny i niewerbalny; przedmiot pośredniczący w komunikacji: ubiór, powierzchowność, organizacja przestrzeni, dystans, nawiązanie i utrzymanie kontaktu, ćwiczenie umiejętności rozpoznawania własnych granic psychologicznych, skuteczne odmawianie, komunikacja w zespole.

Praca z klientem w kontakcie bezpośrednim, trudni klienci, obsługa klienta przez telefon, podstawy negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, rad pedagogicznych "Rozwiązywanie konfliktów w grupie uczniowskiej"

Program:

– dynamika grupy, role pełnione przez uczniów w grupie

– szkolne gry uczniów – przyczyny (konwencja Analizy Transakcyjnej)

– bariery komunikacyjne w relacji uczeń – nauczyciel

– konflikt a emocje nauczyciela i ucznia

– rozwiązywanie konfliktów – krótkie techniki asertywne

– studium przypadku – propozycje uczestników, dyskusja

czas trwania – 5 godzin dydaktycznych

Szkolenie dla nauczycieli "Przeciw przemocy"

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, psychologiczną charakterystyką rodzin ofiar, psychologicznymi skutkami przemocy u dziecka.

Ćwiczenia umiejętności słuchania i rozmawiania z dzieckiem jako forma prewencyjna przeciw przemocy.

Tworzenie „szkoły wolnej od przemocy” – nauka diagnozy sytuacji w szkole, projekty profilaktyczne, opracowanie szkolnego kodeksu zasad przeciw przemocy.

W programie:

-Co to jest przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna? Mity i fakty na temat przemocy seksualnej.
-Kim jest sprawca?
-Psychologiczna charakterystyka rodzin ofiar
-Jakie są psychologiczne skutki przemocy u dziecka?
-Jakie są długotrwałe psychologiczne skutki przemocy u osoby dorosłej?
-Jak rozpoznać, czy dziecko doznało przemocy seksualnej lub fizycznej? – rozmowa psychologiczna
-Jak rozmawiać z rodzicem dziecka będącego ofiarą przemocy?
-Jak uczyć dziecko, co jest molestowaniem, a co nie i jak można się przed nim bronić – profilaktyka?
-Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska
-Młodzież w sieci – podłoże zachowań antyspołecznych i agresywnych
-Wykorzystywanie seksualne w sieci
-Jak pomagać dzieciom, osobom dorosłym, które doznają przemocy?
-Jak przygotować siebie do pomocy osobom, które doznają przemocy?
-Tworzenie banku danych o pomocy doraźnej i terapeutycznej
-Reagowanie na przemoc – nauka interwencji
-Ćw. umiejętności słuchania i rozmawiania z dzieckiem jako forma prewencyjna przeciw przemocy
-Tworzenie „szkoły wolnej od przemocy” – nauka diagnozy sytuacji w szkole, projekty profilaktyczne, opracowanie szkolnego kodeksu zasad przeciw przemocy
-Współpraca szkoły z instytucjami zajmującymi się problematyką przemocy

Sesja interwencyjno szkoleniowa

Sesja interwencyjno szkoleniowa dla właścicieli sklepów i sprzedawców napojów alkoholowych.

W działaniach profilaktycznych wagę przywiązuje się do utrudnienia dostępności do alkoholu dla tych grup osób, które odnoszą szkody z tytułu jego używania lub nadużywania. Dotyczy to zwłaszcza takich grup, jak młodzież.

Wedle obecnych przepisów prawnych do gminy należy kontrola rynku alkoholowego na swoim terytorium. Jednym z instrumentów sprawowania tej kontroli może być szkolenie sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. W niektórych gminach wpisano obowiązek szkolenia, jako warunek uzyskania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

Celem szkolenia jest spowodowanie, aby konkretni sprzedawcy podjęli praktykę polegającą na:
zwracaniu uwagi na wiek klientów usiłujących kupić alkohol
po powzięciu podejrzenia, co do braku odpowiedniego wieku, sprzedający odmawiali sprzedaży do momentu ewentualnego udowodnienia przez klienta, że może kupić alkohol.

Dziecko z rodziny alkoholowej

Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów szkolnych pt.
Dziecko z rodziny alkoholowej – funkcjonowanie w szkole i w domu.
Szacuje się że w Polsce w rodzinach z problemem alkoholowym żyje 1,5-2 mln dzieci.
Rezultatem alkoholizmu rodziców są częstokroć szkody i krzywdy trwające przez całe życie. W okresie szkolnym dzieci te funkcjonują zwykle gorzej niż inni rówieśnicy, mając trudności z nauką i zachowaniem. Warsztaty i wykłady mają na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Tematyka szkolenia obejmuje:

-Poznanie wpływu alkoholizmu na rodzinę (profil psychologiczny rodzin alkoholowych)
-Identyfikacja ról w jakich funkcjonują dzieci z rodziny alkoholowej
-Urazy emocjonalne dziecka w rodzinie alkoholowej (złość, lęk, przerażenie, poczucie winy, depresja, smutek izolacja, żal).
-Problemy w reakcjach międzyludzkich dziecka z rodziny alkoholowej
-Syndrom PTSD /Zespół Stresu Pourazowego/
-Alkoholowy zespół płodowy i jego wpływ na funkcjonowanie dziecka
-Zaburzenia psychosomatyczne
-Kłopoty z nauką i zachowaniem
-Rozpoznawanie dzieci alkoholików wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (metody, obserwacje, testy, ankiety)
-Programy profilaktyczne i terapeutyczne w pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej
-Podstawowe techniki pracy (bajka, drama, gry, relax, zabawa w teatr)
-Wskazówki dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Czas trwania: 10 godzin
Dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób możliwość przyjazdu prowadzącego na miejsce oraz ustalenie dowolnego terminu zajęć.
Po zajęciach uczestnicy o otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Trening Komunikowania się

-Czym jest przekaz werbalny i niewerbalny? – nauka rozpoznawania
-Przedmiot pośredniczący w komunikacji, ubiór, powierzchowność, organizacja przestrzeni
-Dystans, nawiązanie i utrzymanie kontaktu
-Komunikacja w zespole
-NLP w komunikacji międzyludzkiej
-Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania: 10 godzin
Dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób możliwość przyjazdu prowadzącego na miejsce oraz ustalenie dowolnego terminu zajęć.
Po zajęciach uczestnicy o otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Trening twórczego myślenia

W programie:

-„Otwórz umysł” – czyli jak uruchomić wewnętrzne zasoby i pomysły
-„Mordowanie pomysłów” – w jaki sposób dyskredytujemy swój geniusz techniki myślenia twórczego i pozytywnego
-kreatywne myślenie solo i w grupie – „kuźnia pomysłów własnych i zespołowych”
-wykorzystanie zasobów twórczego myślenia w pracy z dziećmi i młodzieżą
-ćwiczenia praktyczne

Czas trwania: 10 godzin

Dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób możliwość przyjazdu prowadzącego na miejsce oraz ustalenie dowolnego terminu zajęć.
Po zajęciach uczestnicy o otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Jak przygotować wywiadówkę profilaktyczną dla rodziców

Szkolenie dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów

Program:

-Rodzice jako grupa ryzyka
-Sposoby dostarczania podstawowych wiadomości na temat picia alkoholu /czy też innych używek/, przemocy wśród dorosłych i młodzieży /w tym przemocy seksualnej/
-Ryzykowne zachowania pod wpływem substancji psychoaktywnych
-Rodzic jako aktywny uczestnik w życiu dziecka
-Pozyskanie rodziców do współpracy

Czas trwania:
Około 5 godzin dydaktycznych

Standardy szkolnych programów profilaktycznych

Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów

Program ramowy:

-Czym jest, a czym nie jest profilaktyka?
-Grupy ryzyka i czynniki ryzyka /środowiskowe koncepcje profilaktyki/.
-Skuteczne strategie programów profilaktycznych.
-Fazy tworzenia i realizacji programu profilaktycznego
-Ewaluacja
-Współpraca szkoły z instytucjami i specjalistami podczas realizacji szkolnego programu profilaktyki

Czas trwania:
Około 6 godzin dydaktycznych

Interwencja szkolna wobec ucznia eksperymentującego z alkoholem

Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów

Program:

-Zaplanowanie działań wobec ucznia pijącego alkohol oraz ocena szkód i problemów spowodowanych w jego życiu przez alkohol
-Nawiązanie dobrego kontaktu z uczniem i z jego rodzicami
-Zawarcie kontraktu motywującego ucznia do zmiany zachowania /wychowawca -uczeń-rodzice/
-Monitorowanie realizacji postanowień zawartych w kontrakcie
-Bariery podczas realizacji interwencji: niepewność czy uczeń eksperymentuje z alkoholem lub innymi środkami, minimalizowanie wagi problemu, trudne zachowania rodziców, konsekwencje w egzekwowaniu zasad
-Współpraca personelu szkoły
-Wsparcie ze strony placówek zewnętrznych

Czas trwania:
Około 5 godzin dydaktycznych

Kontakt

Prywatna Pracownia Psychologiczna

mgr Magdalena Sobolewska – psycholog, neurologopeda, doradca zawodowy

© Prywatna Pracownia Psychologiczna Magdalena Sobolewska 2018. Wszelkie Prawa zastrzeżone.

Close Menu