Gabinet Psychologiczny | Gabinet Logopedyczny | Badania Psychotechniczne | Badania na broń

profilaktyka | szkolenia | projekty unijne | doradztwo zawodowe | kinezjologia edukacyjna | arteterapia

wydarzenia | bajki | galeria | o firmie | o nas | kontakt
 ::: treningi / 

Treningi i szkolenia

Oferta przeznaczona jest dla instytucji, banków, administracji, indywidualnych uczestników oraz nauczycieli, pedagogów, rad pedagogicznych.
Treningi umiejętności psychologicznych prowadzone są w konwencji NLP i Analizy Transakcyjnej.


Warsztaty psychologiczne: Pojedynek ze stresem

Warsztaty skierowane są do osób dorosłych, pragnących uzyskać wiedzę na temat rozpoznawania poziomu stresu oraz chcących w praktyczny sposób poznać techniki radzenia sobie z napięciem w pracy i na co dzień

Warsztaty uczą:

 • Rozpoznawania symptomów stresu
 • Dostarczają wiedzy na temat wpływu silnego stresu na organizm, psychikę i zachowania
 • Przedstawiają nieskuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem /alkohol, narkotyki, agresja/
 • Ukazują pozytywny wpływ niewielkiego stresu na samopoczucie i działanie
 • Pozwalają dokonać autodiagnozy poziomu stresu w pracy i poza nią i określają indywidualną podatność na stres
 • Pomagają opracować własne sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • Uczą pozytywnego myślenia o sobie i innych oraz radzenia sobie z frustracją i złością w sytuacjach stresogennych
 • Praktycznie wykorzystują proste techniki relaksacyjne /wg Rolfa Herkerta/, wizualizację, relaks, techniki prawidłowego oddechu

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, w oparciu o aktywne techniki pracy.
Dotychczas po realizacji programu uczestnicy zajęć jako korzyści wykazują: nauczenie się prostych technik rozładowania napięcia, uzyskanie wiedzy o wpływie stresu na ludzkie funkcjonowanie, uświadomienie sobie, że stres może pełnić również funkcję pozytywną, umiejętność dostrzegania pozytywnych stron w osobach i sytuacjach.

Program realizowany jest podczas 6-ciu godzin dydaktycznych

Treningi uwrażliwiające

Celem treningu jest zwiększenie wrażliwości uczestników na własne uczucia, pragnienia i potrzeby.
 

Treningi interpersonalne

Celem zajęć jest optymalizacja funkcjonowania osoby w grupie oraz w kontaktach osobistych z innymi ludźmi.
 

Trening podstawowych zachowań asertywnych

W programie:

 • Umiejętność dbania o swoje potrzeby i wyrażania przekonań
 • Obrona siebie przed naciskami innych
 • Rozpoznawanie własnych granic psychologicznych, ustanawianie ich i obrona
 • Skuteczna odmowa
 • Praca z "wewnętrznym krytykiem"
 • Przyjmowanie krytyki i pochwał
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Ćwiczenia praktyczne

Warsztat: Kultura obsługi klienta

Celem warsztatu jest określenie swoich predyspozycji zawodowych oraz trudności wynikających z kontaktu z drugą osobą, poznanie podstaw komunikowania się: przekaz werbalny i niewerbalny; przedmiot pośredniczący w komunikacji: ubiór, powierzchowność, organizacja przestrzeni, dystans, nawiązanie i utrzymanie kontaktu, ćwiczenie umiejętności rozpoznawania własnych granic psychologicznych, skuteczne odmawianie, komunikacja w zespole.

Praca z klientem w kontakcie bezpośrednim, trudni klienci, obsługa klienta przez telefon, podstawy negocjacji i rozwiązywania konfliktów.
 

Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, rad pedagogicznych "Rozwiązywanie konfliktów w grupie uczniowskiej"

Program:

- dynamika grupy, role pełnione przez uczniów w grupie

- szkolne gry uczniów - przyczyny (konwencja Analizy Transakcyjnej)

- bariery komunikacyjne w relacji uczeń - nauczyciel

- konflikt a emocje nauczyciela i ucznia

- rozwiązywanie konfliktów - krótkie techniki asertywne

- studium przypadku - propozycje uczestników, dyskusja

czas trwania - 5 godzin dydaktycznych

Szkolenie dla nauczycieli "Przeciw przemocy"

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, psychologiczną charakterystyką rodzin ofiar, psychologicznymi skutkami przemocy u dziecka.

Ćwiczenia umiejętności słuchania i rozmawiania z dzieckiem jako forma prewencyjna przeciw przemocy.

Tworzenie "szkoły wolnej od przemocy" - nauka diagnozy sytuacji w szkole, projekty profilaktyczne, opracowanie szkolnego kodeksu zasad przeciw przemocy.
 

W programie:

 • Co to jest przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna? Mity i fakty na temat przemocy seksualnej.
 • Kim jest sprawca?
 • Psychologiczna charakterystyka rodzin ofiar
 • Jakie są psychologiczne skutki przemocy u dziecka?
 • Jakie są długotrwałe psychologiczne skutki przemocy u osoby dorosłej?
 • Jak rozpoznać, czy dziecko doznało przemocy seksualnej lub fizycznej? - rozmowa psychologiczna
 • Jak rozmawiać z rodzicem dziecka będącego ofiarą przemocy?
 • Jak uczyć dziecko, co jest molestowaniem, a co nie i jak można się przed nim bronić - profilaktyka?
 • Cyberprzemoc - charakterystyka zjawiska
 • Młodzież w sieci - podłoże zachowań antyspołecznych i agresywnych
 • Wykorzystywanie seksualne w sieci
 • Jak pomagać dzieciom, osobom dorosłym, które doznają przemocy?
 • Jak przygotować siebie do pomocy osobom, które doznają przemocy?
 • Tworzenie banku danych o pomocy doraźnej i terapeutycznej
 • Reagowanie na przemoc - nauka interwencji
 • Ćw. umiejętności słuchania i rozmawiania z dzieckiem jako forma prewencyjna przeciw przemocy
 • Tworzenie "szkoły wolnej od przemocy" - nauka diagnozy sytuacji w szkole, projekty profilaktyczne, opracowanie szkolnego kodeksu zasad przeciw przemocy
 • Współpraca szkoły z instytucjami zajmującymi się problematyką przemocy

Sesja interwencyjno szkoleniowa

Sesja interwencyjno szkoleniowa dla właścicieli sklepów i sprzedawców napojów alkoholowych.

W działaniach profilaktycznych wagę przywiązuje się do utrudnienia dostępności do alkoholu dla tych grup osób, które odnoszą szkody z tytułu jego używania lub nadużywania. Dotyczy to zwłaszcza takich grup, jak młodzież.

Wedle obecnych przepisów prawnych do gminy należy kontrola rynku alkoholowego na swoim terytorium. Jednym z instrumentów sprawowania tej kontroli może być szkolenie sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. W niektórych gminach wpisano obowiązek szkolenia, jako warunek uzyskania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

Celem szkolenia jest spowodowanie, aby konkretni sprzedawcy podjęli praktykę polegającą na:
zwracaniu uwagi na wiek klientów usiłujących kupić alkohol
po powzięciu podejrzenia, co do braku odpowiedniego wieku, sprzedający odmawiali sprzedaży do momentu ewentualnego udowodnienia przez klienta, że może kupić alkohol.
 

Dziecko z rodziny alkoholowej

Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów szkolnych pt.
Dziecko z rodziny alkoholowej - funkcjonowanie w szkole i w domu.

Szacuje się że w Polsce w rodzinach z problemem alkoholowym żyje 1,5-2 mln dzieci.
Rezultatem alkoholizmu rodziców są częstokroć szkody i krzywdy trwające przez całe życie. W okresie szkolnym dzieci te funkcjonują zwykle gorzej niż inni rówieśnicy, mając trudności z nauką i zachowaniem. Warsztaty i wykłady mają na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • Poznanie wpływu alkoholizmu na rodzinę (profil psychologiczny rodzin alkoholowych)
 • Identyfikacja ról w jakich funkcjonują dzieci z rodziny alkoholowej
 • Urazy emocjonalne dziecka w rodzinie alkoholowej (złość, lęk, przerażenie, poczucie winy, depresja, smutek izolacja, żal).
 • Problemy w reakcjach międzyludzkich dziecka z rodziny alkoholowej
 • Syndrom PTSD /Zespół Stresu Pourazowego/
 • Alkoholowy zespół płodowy i jego wpływ na funkcjonowanie dziecka
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Kłopoty z nauką i zachowaniem
 • Rozpoznawanie dzieci alkoholików wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (metody, obserwacje, testy, ankiety)
 • Programy profilaktyczne i terapeutyczne w pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej
 • Podstawowe techniki pracy (bajka, drama, gry, relax, zabawa w teatr)
 • Wskazówki dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Czas trwania: 10 godzin
Dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób możliwość przyjazdu prowadzącego na miejsce oraz ustalenie dowolnego terminu zajęć.
Po zajęciach uczestnicy o otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 

Trening Komunikowania się

 • Czym jest przekaz werbalny i niewerbalny? - nauka rozpoznawania
 • Przedmiot pośredniczący w komunikacji, ubiór, powierzchowność, organizacja przestrzeni
 • Dystans, nawiązanie i utrzymanie kontaktu
 • Komunikacja w zespole
 • NLP w komunikacji międzyludzkiej
 • Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania: 10 godzin
Dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób możliwość przyjazdu prowadzącego na miejsce oraz ustalenie dowolnego terminu zajęć.
Po zajęciach uczestnicy o otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 

Trening twórczego myślenia

W programie:

 • "Otwórz umysł" - czyli jak uruchomić wewnętrzne zasoby i pomysły
 • "Mordowanie pomysłów" - w jaki sposób dyskredytujemy swój geniusz
 • techniki myślenia twórczego i pozytywnego
 • kreatywne myślenie solo i w grupie - "kuźnia pomysłów własnych i zespołowych"
 • wykorzystanie zasobów twórczego myślenia w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • ćwiczenia praktyczne

Czas trwania: 10 godzin
Dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób możliwość przyjazdu prowadzącego na miejsce oraz ustalenie dowolnego terminu zajęć.
Po zajęciach uczestnicy o otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Jak przygotować wywiadówkę profilaktyczną dla rodziców

Szkolenie dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów

Program:

 • Rodzice jako grupa ryzyka
 • Sposoby dostarczania podstawowych wiadomości na temat picia alkoholu /czy też innych używek/, przemocy wśród dorosłych i młodzieży /w tym przemocy seksualnej/
 • Ryzykowne zachowania pod wpływem substancji psychoaktywnych
 • Rodzic jako aktywny uczestnik w życiu dziecka
 • Pozyskanie rodziców do współpracy

Czas trwania:
Około 5 godzin dydaktycznych
 

Standardy szkolnych programów profilaktycznych

Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów

Program ramowy:

 • Czym jest, a czym nie jest profilaktyka?
 • Grupy ryzyka i czynniki ryzyka /środowiskowe koncepcje profilaktyki/.
 • Skuteczne strategie programów profilaktycznych.
 • Fazy tworzenia i realizacji programu profilaktycznego
 • Ewaluacja
 • Współpraca szkoły z instytucjami i specjalistami podczas realizacji szkolnego programu profilaktyki

Czas trwania:
Około 6 godzin dydaktycznych
 

Interwencja szkolna wobec ucznia eksperymentującego z alkoholem

Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów

Program:

 • Zaplanowanie działań wobec ucznia pijącego alkohol oraz ocena szkód i problemów spowodowanych w jego życiu przez alkohol
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z uczniem i z jego rodzicami
 • Zawarcie kontraktu motywującego ucznia do zmiany zachowania /wychowawca -uczeń-rodzice/
 • Monitorowanie realizacji postanowień zawartych w kontrakcie
 • Bariery podczas realizacji interwencji: niepewność czy uczeń eksperymentuje z alkoholem lub innymi środkami, minimalizowanie wagi problemu, trudne zachowania rodziców, konsekwencje w egzekwowaniu zasad
 • Współpraca personelu szkoły
 • Wsparcie ze strony placówek zewnętrznych

Czas trwania:
Około 5 godzin dydaktycznych  

 

 
Powrót do początku strony
           (c) 2001 psycholog@psychologia.info.pl